Poradna

Odpovídáme na nejčastější dotazy a problémy stavebníků

Architektonická studie

řeší graficky záměr stavebníka. Zpracuje se v několika variantách tvarů domu i jeho umístění na parcele. Odsouhlasená varianta je podkladem pro následné vypracování projektu domu. Používá se u individuelních návrhů domů pro náročné stavebníky.  

Autorský dozor

Dozor zpracovatele projektu kontroluje, aby stavba byla prováděna v souladu s projektem. Autorský dozor se doporučuje u náročnějších staveb, u jednodušších rodinných domků není potřeba.

Čistírna odpadních vod

Pokud v místě stavby rodinného domu není veřejná kanalizace, likvidují se domovní splašky v domovní čistírně odpadních vod (ČOV). Vyčištěná voda se většinou jímá v nádrži a používá se k závlaze zahrady, v zimním období se vyváží fekálním vozidlem. Pokud je vyčištěná voda vypouštěna do povrchových nebo podzemních vod, je nutné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Před podáním vlastní žádosti na městský úřad je nutno nejdříve získat stanoviska místního úřadu, odboru životního prostředí (OŽP) a dalších orgánů podle rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

Dělení pozemku

Musí splňovat řadu obecných podmínek (soulad s územně plánovací dokumentací, požadavky dotčených orgánů, regulativy obce, dopravní připojení na pozemní komunikaci) vyhl. č. 501/2006 Sb. Informovat příslušný stavební úřad, a konzultovat záměr, podmínky a vyplnění žádosti s odborným referentem stavebního úřadu.který určí výčet dotčených organizací, jejichž stanoviska bude požadovat.

Žádost se podává na formuláři, který je přílohou č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.  Přílohy žádosti jsou stanoveny v části B  přílohy č. 7

Účastníky územního řízení jsou

a)žadatel

b)obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Dělení pozemku postup

Podat žádost na stavební úřad na formuláři "Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků". lříloha 7 vyhlášjky 503/2006 Sb. Stavební úřad poté vydal územní rozhodnutí. Pak jsme uzavřeli (notářsky ověřenou) smlouvu. Pro katastr potřebujete: územní rozhodnutí, smlouvu (kupní, darovací, atd.) v počtu tuším o jednu větším než je počet účastníků řízení, a geometrický plán (opět o jedno vyhotovení více)

Dřevostavby

Přednosti:

Energeticky úsporné domy

Nízkoenergetický dům má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15 – 50 kW/m2 za rok, pasivní dům mezi 6 až 15 kW/m2 za rok, nulový  dům spotřeba tepla na vytápění je nižší nebo rovna 5 kW/m2

Garáž do 25m2  – povolení stavby

Garáž o zastavěné ploše do 25 m2 nevyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. K oznámení se přiloží

 

* grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně:

„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů.“

  

Garáž přes 25m2  – povolení stavby

Garáž o zastavěné ploše přes 25 m2 vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby.  Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

 

Informovanost sousedů

K ohlášení stavby se přikládá doklad o tom, že stavebník o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních podzemků a staveb na nich. Nejjednodušší způsob je nechat si podepsat sousedy na koordinační situaci stavby. U podpisu musí být uvedeno i datum.

Pokud nedojde k osobnímu jednání, je podle vyhlášky č.526/2006 Sb. dokladem o informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku v souladu se  zákonem o poštovních službách. Forma informačního dokumentu není vyhláškou předepsána, doporučuje se stručný popis stavby, situační výkres a pohledy.

Inženýrská činnost při přípravě staveb

zahrnuje obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení, obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou. Tato etapa inženýrské činnosti končí dnem nabytí právní moci stavebního povolení nebo dnem vydání souhlasu s ohlášenou stavbou.

Inženýrská činnost při provádění staveb

obsahuje koordinaci stavebních prací, technický dozor investora.

 

Kácení dřevin

O odstranění stromů rostoucích mimo les, nebo souvislého keřového porostu v prostoru budoucí stavby je nutno předem požádat odbor životního prostředí. K žádosti se přikládá situace s popisem dřevin, uvede se obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí.

 

Katastr nemovitostí - vklad

Na základě uzavřené kupní smlouvy a provedené úhrady dohodnuté kupní ceny se podává návrh na vklad do Katastru nemovitostí. Vlastnictví převáděné nemovitosti přechází na kupující stranu vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu s právními účinky k datu podání návrhu na vklad. Tímto dnem přecházejí na kupující veškerá práva a povinnosti spojená s převáděnou nemovitostí.

 

Kolaudace

Stavby, které byly provedeny na základě stavebního povolení, podléhají kolaudaci neboli povolení užívání stavby. Žádost o kolaudační rozhodnutí podává stavebník. V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Stavba, která byla provedena na základě ohlášení: Stavebník podá oznámení o užívání stavby nejméně 30 dnů předem. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku

 

Krby

Jsou nejen dekoračním prvkem, ale i doplňkovým energetickým zdrojem. V dobře zateplených domech mohou být v jarním a podzimním období jediným zdrojem vytápění. Krbové vložky se dodávají s možností připojení na vytápěcí systém ústředního vytápění.

 

Les a stavba

Pokud bude stavba v blízkosti lesa, je nutno získat závazné stanovisko k umístění stavby od odboru životního prostředí. Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice lesa, je vyznačené na snímku katastru nemovitostí,nemusí korespondovat s hranicí lesního porostu.

 

Nízkoenergetický dům

je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15 – 50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Cirkulace vzduchu může být i řízená a využívat případně rekuperaci (zpětné získávání) tepla.

 

Ohlášení stavby

V některých případech dle § 56 Stavebního zákona postačí ohlášení stavebnímu úřadu - při provádění drobných staveb, dále u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

 

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo je ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Jedná se o dopravní stavby, inženýrské sítě, vodní zdroje, chráněná území, a další.

Před koupí pozemku se informujte na příslušném stavebním úřadě o existenci ochranných pásem. Cizí vedení v blízkosti připravované stavby může ovlivnit její umístění, v horším případě stavbu i znemožnit. Stavba umísťovaná v ochranném pásmu jiné stavby musí být projednána s vlastníkem dotčené stavby. Místa souběhu nebo křížení se zakreslí do projektu při splnění podmínek vlastníka dotčené stavby.  

V případě podzemních vedení je povinností stavebníka před započetím zemních prací požádat vlastníka nebo správce vedení o jeho vytýčení. Při provádění prací musí být respektovány podmínky stanovené vlastníkem podzemního vedení.  

            Ochranná pásma železnice

- železnice - 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy

- rychlodráhy - 100 m. V ochranném pásmu dráhy lze veškeré stavby zřizovat pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.

            Ochranná pásma silnic

- 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a rychlostní komunikace

- 50 m od osy vozovky silnice I. třídy

- 25 m od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace, pokud je budována jako rychlostní komunikace

- 20 m od vozovky silnice III. třídy

- 15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy

             Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1 kV do 35 kV ... 7m

- nad 35 kV do 110 kV ... 12 m

- nad 110 kV do 220 kV ... 15 m

- nad 220 kV do 440 kV ... 20 m

- nad 440 kV ... 30 m

            Ochranné pásmo podzemních elektrických vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV…….1 m

- nad 110 kV……3 m

             Ochranné pásmo plynovodů a přípojek:

- nad průměr 500 mm ... 12 m

- od průměru 200 mm do 500 mm ... 8 m

- do průměru 200 mm včetně ... 4 m

 

            Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací:

- do DN 500 mm 1,5 m na obě strany od potrubí

- nad DN 500 mm 2,5 m na obě strany

            Dálkové podzemní kabely mají ochranné pásmo široké 2 až 3 m.

 

Okna dřevěná nebo plastová

Diskuze stále probíhá.

K oblibě plastových oken však oprávněně přispívá jejich relativně nízká cena, snadná údržba, ale stále chybí dlouhodobé zkušenosti. Na trhu je množství jednostranných nebo oboustranných dezénů a barevných odstínů. Při poškození se plastové rámy velmi obtížně opravují a některé levnější produkty degradují vlivem UV záření. Naopak jsou plastová okna velmi odolná vůči různým chemikáliím a kyselým dešťům. Plastové rámy mají větší roztažnost vlivem tepelné dilatace, hlavně u barevných profilů, a to až 2,5 mm na 1 metr.

U dřeva se jedná o krásný, příjemný a tradiční materiál, přirozeně po léta spojovaný s bydlením. Současný standard eurookna, rámy jsou dnes třívrstvé, lepené,  relativně dražší o cca 30 - 40 % než okna plastová a náročnější na údržbu. Nátěry rámů se doporučuje obnovovat v cyklech 5 - 7 let. Výrobci doporučují navíc každý rok ošetření voskovým balzámem s UV filtrem. Životnost je potom při správné údržbě v řádu sto let. Dřevěná okna jsou citlivější na vlhkost, naopak nepodléhají tepelné roztažnosti.

 

Okna - součinitel prostupu tepla

Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla "U [W/m2K]", který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem o ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně-izolační vlastnosti.

Oplocení

Na hranici stavebního pozemku s veřejným pozemkem provede na svoje náklady stavebník.

Na hranici se sousedními parcelami je věcí dohody mezi sousedy. Zákon nestanoví, kdo je povinen oplocení zřídit. Oplocení je stavebním objektem a vyjádří se k němu stavební úřad.

Orientace budovy

vzhledem k pozemku musí citlivě akceptovat urbanistická hlediska, orientaci k původní zástavbě a přístup na pozemek. Výhodou otočení hlavní fasády s největší prosklenou plochou z obytných místností na jihovýchod až po jihozápad je využívání pasivních solárních zisků. S tím vyvstává i riziko přehřívání domu, proto je nutné zvážit stínící prvky.

Pasivní dům je moderní budova, která využívá ke svému vyhřátí především sluneční záření

a zpětně získané teplo, které uniká při větrání budovy. Teplo, které potřebuje k dosažení požadované teploty v interiéru, se pohybuje při spotřebě energie na vytápění do 15 kWh/m2 za rok

Projekt ke stavebnímu povolení

K získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby je potřeba projektová dokumentace rodinného domu vypracovaná autorizovaným projektantem v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  Projekt může být vypracován podle individuelních požadavků stavebníka, nebo je možno použít projekt typový. Cena typového projektu se pohybuje mezi 1/3 - 1/4 ceny individuálního projektu. 

 

Projekt prováděcí

Slouží k realizaci stavby, podle této dokumentace je odborná firma schopná dům postavit. Výhodou této dokumentace je to, že jsou doplněny podrobnosti, které v dokumentaci pro stavební povolení nebyly potřeba. Dále jsou na základě požadavků stavebníka specifikovány například typy povrchů (přesně výrobce, barva, typ). Tato dokumentace je také vhodnější při výběru dodavatele stavby, kdy podrobnější dokumentace zajišťuje i přesnější určení ceny a dále pak lze podle dokumentace lépe kontrolovat práci stavební firmy. Obsah realizační dokumentace není dán žádným zákonem a ani způsobilost k vypracování projektu není stanovena. Může jí vypracovat buď stavební firma nebo projektant.

 

Projekt zástavby

Projekt zástavby je spolu s projektem rodinného domu nezbytnou přílohou k ohlášení stavby, nebo k  žádosti o stavební povolení. Projekt vypracujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projekt obsahuje průvodní a technickou zprávu s návrhem opatření proti radonu, situaci stavby se zákresem požárně nebezpečného prostoru, zastavovací plán, koordinační situaci, řez, výkres základové desky s ležatou kanalizací, výkresy kanalizační, vodovodní, elektrické a plynovodní přípojky. Podle požadavku stavebního úřadu může obsahovat ještě zpevněné plochy, sjezd na pozemek, oplocení, likvidaci dešťových vod.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB musí být vypracován ka každé novostavbě. Může jej vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 (energetický auditor) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nebo osoba autorizovaná.

 

Rodinný dům

je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

 

Rodinný dům do 150 m2  zastavěné plochy

Pro RD o zastavěné ploše do 150 m2 se podává ohlášení stavby. Formulář ohlášení je k dispozici na stavebních úřadech nebo na internetu. Seznam příloh je uveden v části B formuláře. Projektová dokumentace musí být vypracována autorizovaným inženýrem, rozsah projektové dokumentace pro ohlášení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

 

Rodinný dům přes 150 m2  zastavěné plochy

vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře. Projektová dokumentace stavby se přikládá ve dvou až třech vyhotoveních podle dispozice stavebního úřadu.  Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb

Souhlas sousedů

K žádosti o územní souhlas podle § 96 stavebního zákona připojí žadatel mimo jiné souhlasy vlastníků sousedních pozemků. V tomto případě nestačí pouhá informovanost jako v případě ohlášení, ale je vyžadován podpis souseda na stavebním výkresu.

Souhlas s ohlášenou stavbou

K podanému ohlášení stavební úřad vydá následující stanovisko:- do 30 dní stavbu zakáže, pak je nutné odstranit nedostatky ohlášení a podat ho znovu, nebo zažádat o stavební povolení

- do 40 dnů vydá souhlas s ohlášenou stavbou. Dnem vydání se může začít stavět.

- do 40 dnů nepřijde žádné vyjádření, lze to brát jako tichý souhlas se stavbou

Stavební povolení

Pro rodinný dům o zastavěné ploše přes 150 m2. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře

Standardní přílohy žádosti o stavební povolení:

- Doklad o vlastnictví nemovitosti

- Projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení. To jsou vlastníci sousedních parcel a dále např. hasičský záchranný sbor, hygienik, odbor životního prostředí, odbor dopravy, Policie ČR, Český Telecom, plynárny, elektrorozvodné závody, vodovody a kanalizace, (seznam včetně adres orgánů státní zprávy a správců inženýrských sítí obdržíte na místně příslušném stavebním úřadě).

- Souhlasy organizací s připojením na vodovod, kanalizaci, elektrický a plynový rozvod a komunikaci

 

Stavební  pozemek - koupě

Dříve než pozemek koupíte:

- obstarejte si katastrální snímek a výpis z katastru nemovitostí

- vyžádejte informace od stavebního úřadu o pozemku, regulativech, územním plánu,

- zjistěte, zda jsou na pozemek přivedeny přípojky inženýrských sítí (elektro, vodovod, kanalizace, plyn)

- zjistěte zda na pozemku nejsou položena podzemní vedení, případně věcná břemena

- ověřte si hydrogeologické podmínky (hladina podzemní vody, zátopová oblast, poddolovaná oblast)

- ochranná pásma vrchního vedení, železnice, podzemních vedení

- zvažte umístění domu vzhledem k rozměrům, svažitosti pozemku, jeho orientaci ke světovým stranám,

- projednejte se stavebním úřadem tvar domu, počet podlaží, sklon střechy, výšku hřebene

 

Stavební  pozemek - velikost

Při rozhodování stavebníka o velikosti pozemku je ekonomickým kritériem cena. U menších pozemků je třeba dát pozor

na několik faktorů:

Procento zastavitelnosti pozemku je předepsáno regulativy obce a pohybuje se v rozmezí 20 – 50%.

Minimální odstupy domu od hranic pozemku (obvykle 2 m) a sousedních rodinných domů (běžně 7 m).

Stavební úpravy

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Stavební úpravy vyžadující ohlášení jsou uvedeny v § 104 odst. 1 písm. k). Stavební úpravy, které nesplňují uvedené podmínky, vyžadují stavební povolení.

Stavební záměr

Stavebním záměrem se rozumí všechny způsoby stavební činnosti, jako je údržba, provádění terénních úprav a zařízení, nebo provádění nové stavby či změny dokončené stavby (tzn. nástavby, přístavby či stavební úpravy). Než začnete uvažovat o stavebním záměru obstarejte si nejdříve informace od příslušného stavebního úřadu, zda je Váš záměr realizovatelný.

 

 

Studna

Studna je vždy vodohospodářským dílem. Její stavba podléhá nejen stavebnímu povolení ale i vodoprávnímu řízení. K tomu je nutný projekt a souhlas příslušných orgánů státní správy (stavebního úřadu, vodohospodářů, u hlubších vrtů dokonce báňského úřadu).

Vodu může najít proutkař či studnařská firma vybavená speciálními přístroji pracujících na principu sonaru. Nutné je přitom dbát na normou stanovené minimální vzdálenosti budoucí studny od zdrojů možného znečištění (jímky, čističky aj.) i od studní v sousedství. Z průzkumného vrtu je pak třeba odebrat vzorek a podrobit jej laboratornímu rozboru pro pitnou vodu.  

Hydrogeolog posoudí při průzkumu také vydatnost podzemního zdroje vody a podle skladby podloží navrhne hloubku studny a technologii (studna vrtaná nebo kopaná), a výkon čerpadla.

Tepelný odpor a tepelná ztráta

Tepelný odpor „R“ vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti materiálu. Tepelný odpor je přímo závislý na tloušťce materiálu "d" a součiniteli tepelné vodivosti materiálu "λ". Čím nižší bude součinitel tepelné vodivosti "lambda" a současně větší tloušťka materiálu, tím bude větší tepelný odpor "R"

výpočetní vzorec: R = d / λ (m2.K/W)

Příklad běžného rodinného domku, který je postaven na samotě:

Okna a dveře se součinitelem prostupu tepla U = 1,6 W/m2K svojí plochou zaujímají 14% z plochy obvodového pláště celého domu, neprůsvitná část obvodového pláště domu je 160 m2, podkroví zateplené izolací tl. 16 cm, podlaha zateplená izolací tl. 5 cm, topné médium zemní plyn, průměrná vnitřní teplota ti= +18°C, teplotní pásmo pro te= -15°C. S využitím výsledků výpočetního programu poradenského centra ČEZ Praha byla získána závislost tepelného odporu R na nákladech na topení výše uvedeného domu.

Technická zařízení budov – TZB

Setkáte se i s pojmy: domovní instalace, řemesla, technika prostředí. Patří sem: vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače, elektrotechnické rozvody, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, bezpečnostní signalizace.

 

Technický dozor investora (TDI)

Stavební dozor kontroluje provádění stavebních prací v souladu s projektem, platnými přepisy a normami. Kontroluje kvalitu provedených prací a množství a kontroluje fakturace jednotlivých částí stavby.

Vizualizace

je fotorealistické zobrazení projektu - návrhu, převedení 2D výkresů do 3D zobrazení. Vizualizace může být pro stavebníka velmi cenným vodítkem, umožňuje prověřit více variant, usnadňuje rozhodnutí o materiálech atd. Provádí se pro složitější stavby a náročnější zákazníky.

 

Výstavba rodinného domu

Stavbu rodinného domu je možno provádět buď dodavatelsky, nebo svépomocí (nedoporučujeme).

- dodavatelem bude stavební firma, která ručí za kvalitu provedené stavby. Pokud sám nejste odborníkem, nebo nemáte zkušenosti, je vhodnější si najmout technický dozor investora TDI.

- svépomocí se stavebním dozorem (osobou, která bude ručit za provedení stavby) už v době kdy žádáte o stavební povolení musí být stavební dozor uveden v žádosti.  

 

Základy

Rodinné domy se běžně zakládají na základových pasech. Objekt se situačně a výškopisně vytýčí v souladu s projektem a stavebním povolením. Pokud nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, posoudí únosnost základové spáry odborná prováděcí firma. Podle kvality podloží je někdy vyžadován podsyp základových pasů štěrkopískem. Před vlastní betonáží základů je nutné pečlivé ruční dočištění vyhloubené základové spáry, do výkopu je ještě předtím obvykle umístěn zemnicí pásek pro uzemnění hromosvodu.

Po uložení ležaté kanalizace s požadovanými svislými vývody následuje zhutněný zásyp v celé ploše domu, nejčastěji štěrkopískový, případně z jiné vhodné zeminy. Nikdy ale ne ze staveništního odpadu – ten nelze zhutnit a vzniklé dutiny se budou propadat. Položením výztužných sítí a provedením dobře uhlazené a dokonale vodorovné betonové mazaniny je založení stavby prakticky dokončeno. Následuje ještě nezbytná celoplošná izolace proti zemní vlhkosti a radonu s ochranným betonovým potěrem.

 

Zahrady

Teprve zahrada dotvoří Váš rodinný dům a rozšíří pobytový prostor k relaxaci a odpočinku, samozřejmě v závislosti na počasí. Součástí zahrady je obytná terasa navazující přímo na místnosti rodinného domu, doporučujeme zastřešenou. Zahrady navrhujeme v několika stupních od studie, přes projekt až po realizaci a dodávku na klíč. Součástí zahrady jsou doplňkové stavby jako altány, kůlny, pergoly, zahradní krby, bazény, terasy, dlažby.  

 

Založení stavby

Z hlediska stability budoucí stavby je klíčovou otázkou její založení. Objekt se situačně a výškopisně vytýčí v souladu s projektem. Je třeba dodržet hloubku založení, rozměry základů a kvalitu betonu.

 

Zaměření novostavby

Po dokončení stavby domu je nutné objednat odborného geodeta, který dům situačně zaměří, vyhotoví geometrický plán pro vložení do katastru nemovitostí.

 

Zaměření pozemku

Polohopisné: je podkladem pro situační umístění stavby na pozemek a zákres dalších objektů – přípojek, zpevněných ploch, sjezdu na pozemek atd. Lze nahradit geometrickým plánem případně katastrální situací.

Výškopisné: slouží k výškovému osazení domu a stanovení výškové kóty podlahy domu.

Zastavěná plocha stavby

je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů bez některých obvodových stěn je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.